دریافت خبرنامه و ویژه نامه
میزکار کاربران
نقطه شروع تصمیم های بهتر، نقطه پایان تصمیم های بدتر است. - برایان تریسی

ھر ساله در سراسر دنیا، وجوه نقد، جواھر آلات و سایر اجناس قیمتی به وسیله دزدان به سرقت می رود و این سرقتھا مبالغ ھنگفتی را دربرمی گیرند علیرغم استفاده از سیستم ھای پیشرفته در کارخانه ھا، منازل و واحدھای تجاری، دزدان حرفه ای ھمچنان به کار خود ادامه می دھند. 

 

از آن جمله سارقان منازل مسکونی، دله دزدان فروشگاھھا، کیف زنھا، سارقان بانکھا و جواھرفروشیھا، دزدان انبارھای کالا، سارقان مسلح و سایر گروھھای فعال در این زمینه رامی توان نام برد باتوجه به زیان ھنگفتی که این دزدیھا برای انسانھا به وجود می آورد برای اولین بار درحدود یک صد سال پیش مؤسسه لویدز لندن اقدام به ارائه بیمه نامه دزدی کرد.

 

 به طور کلی پوشش بیمه دزدی و سرقت را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

الف- بیمه سرقت از منازل مسکونی

ب- بیمه سرقت ازواحدھای تجاری وصنعتی (مغازه ھا، ادارات، انبارھا، کلوپھای ورزشی و کارخانه ھا)

پ- بیمه دزدی از بانک ھا

 

در این نوع بیمه نامه، "خطر دزدی" و خساراتی که در اثر دزدی به بیمه گذار وارد می شود، بیمه می گردد.  معمولا بیمه دزدی با سایر بیمه نامه ھا ترکیب می شود که از رایج ترین آنھا ترکیب با بیمه آتش سوزی است.

 

١- موارد تحت پوشش بیمه گر

لازم به توضیح است که بیمه دزدی، خسارات وارد در اثر سرقت (فقدان کالا) و یا خسارات وارد در اثر سرقت ، به اشیاء مورد بیمه و یا خسارات وارد به محلی را که اشیاء مورد بیمه در آن قرار دارد تحت پوشش قرار می دھد. اما در بیمه دزدی خسارات وارد به اموال زمانی قابل جبران است که سرقت با شکستن حرز ھمراه باشد و سارق یاسارقان به یکی از طرق زیر به قصد سرقت وارد محل مورد بیمه شده باشند

- شکستن در یا پنجره و یا سوراخ کردن سقف و دیوار

- ورود به محل مورد بیمه بطور مخفیانه

- ورود به محل مورد بیمه از طریق بالا رفتن از دیوار

- ورود از در مورد بیمه بوسیله کلیدھای ساختگی

- باز کردن در با کلیدھای اصلی مشروط بر اینکه کلیدھای مزبور به صورت غیرقانونی و از راه دزدی در اختیاردزدان قرار گرفته باشد.

 

باتوجه به مطالب ذکر شده ، کلیه خسارات وارد به اشیاء مورد بیمه اعم از سرقت،  بروز خسارت به اشیاء و یا خود مورد بیمه ، غارت اموال بیمه اعم از اینکه با اعمال زور و حادثه توأم باشد یا خیر، تحت پوشش بیمه ای قرار دارد. در بیمه دزدی منازل مسکونی می توان وجوه نقد، فلزات قیمتی و اوراق بھادار را نیز با توافق بیمه گر و تا مبلغ معینی بیمه کرد که معمولا در این مورد حدود تعھدات بیمه گر محدود است.

 

سرقت ھای مسلحانه از بانکھا در زمان حمل وجوه نقد بین شعب و خزانه و یا موجودی صندوق ھا و پشت گیشه ھا ھم براساس شرایط خاصی تحت پوشش قرار می گیرد خطرات ناشی از تصادف اتومبیل حامل وجوه نقد، سوانح مربوط به ھواپیمای حامل وجوه نقد واوراق بھادار، از جمله ھواپیما ربایی ھم تحت پوشش بیمه ای است. معمولا حق بیمه این گونه بیمه نامه ھا در مورد خزانه ھا باتوجه به نوع خزانه و امکانات ایمنی و نگھداری آن محاسبه می شود، حال آنکه وجوه در راه و در جریان حمل و ھمچنین وجوه موجود در شعبه و گیشه براساس حجم گردش پول در طول سال و با درنظر گرفتن امکانات ایمنی محاسبه می گردد. در سرقت از بانکھا، معمولا سرقتھایی که با شکستن حرز ھمراه است و یا سرقتھای مسلحانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. سرقت توسطکارکنان بیمه گذار (کارکنان بانک ) تحت پوشش نیست. در پوشش دزدی بانکھا، باتوجه به نوع فعالیت آنھا، اوراق بھادار، مسکوکات طلا و ارزھای خارجی ھم دارای پوشش ھستند

 

٢- موارد خارج از تعھد بیمه گر (استثنائات)

در انواع بیمه نامه دزدی ، موارد زیر مستثنی و خارج از تعھد بیمه گراست  مگراینکه با توافق قبلی بیمه گر و بیمه گذار، بعضی از آنھا با اضافه نرخ تحت پوشش قرار گیرند:

- خسارات وارد به وجوه نقد، ارزھای خارجی، تمبر، سفته و انواع اوراق بھادار

- خسارات ناشی از تبانی و ھمدستی دزد با ھر یک از کارکنان و مستخدمان بیمه گذار

- خسارات مستقیم ناشی از اشعه یون زا، رادیواکتیویته، تشعشعات و سوخته ھای ھسته ای وفضولات اتمی و یا مواد منفجره در محل مورد بیمه

- خسارات ناشی از جنگ داخلی و خارجی، غارت، اقدامات خصمانه دشمن خارجی ،شورش ،بلوا، ضبط، قیام و ملی شدن

- عدم النفع ناشی از خسارت

- عدم صداقت و امانت کارکنان بیمه گذار

- اشتباھات دفتری، حسابداری و کامپیوتری (عمدی یا سھوی )

- خسارات ناشی از حمل پول در وسیله حمل بدون محافظ، جز در مواردی که اضطراری و معقول باشد

 

منبع:

وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
امکان مشاوره انتخاب خدمات موسسه حسابداری و حسابرسی
دعوت از دوستان
ثبت نام دوره اموزشی
همسو شوید
دوره های اموزشی خدمات بیمه
فایل های صوتی و تصویری اموزش بورس به زبان ساده
کتابخانه اموزشی حسابداری بورس
مقالات اموزشی خدمات بیمه

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

مباحث نوین حسابداری مدیریت: رویکرد توسعه و دانش

مباحث نوین حسابداری مدیریت: رویکرد توسعه و دانش

فریدون رهنمای رودپشتی - هاشم نیکومرام - بهاره بنی طالبی دهکردی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی