تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید. - برایان تریسی

بیمه ھای مھندسی زیر مجموعه بیمه ھای اموال بوده که پروژه ھای درحال ساخت یا سازه ھا و تأسیسات درحال بھره برداری و یا ماشین آلات و تجھیزات فنی را تحت پوشش قرار میدھد.

 

بیمه تمام خطر نصب (EAR)

بیمه تمام خطر نصب یکی از انواع رشته ھای بیمه مھندسی و جدیدترین آنھاست و امروزه در دنیا کاربرد فراوانی دارد. این نوع بیمه، معمولا پوشش ھای لازم را در زمان نصب کلیه ماشین آلات صنعتی، کارخانه ھا و ھمچنین ساخت اسکلتھای فلزی ساختمان ھای بلند، ارائه می دھد.

در گذشته برای پوشش دادن کلیه خطرات یک پروژه می بایست بیمه نامه ھای متعددی از شرکتھای بیمه تھیه شود تا خطرات گوناگونی چون آتش سوزی، مسئولیت مدنی، سرقت، دزدی با شکستن حرز، سیل، طوفان و زلزله را پوشش داد. اما بیمه نامه تمام خطر نصب، پوششی کلی ارائه می دھد و تمام موارد پیش گفته را دربرمی گیرد.

 

امروزه پیمانکاران یا صاحبان پروژه ھای سنگین با خطرات متعددی روبه رویند و منابع تأمین کننده اعتبار این گونه پروژه ھا غالباً بانک ھا ھستند و بانک ھا نیز در صورتی برای چنین مواردی سرمایه گذاری می کنند که مطمئن باشند خطری سرمایه گذاری را تھدید نمی کند. از این رو ارائه  بیمه نامه ھایی مانند بیمه نامه تمام خطرنصب برای پروژه ھایی که توسط بانکھا و یا دولتھا سرمایه گذاری می شود الزامی است.

 

مواردی که در تعھد بیمه گر است

بیمه تمام خطر نصب، پوشش گسترده ای برای ھرگونه خسارت پیش بینی ناپذیر ناگھانی به ماشین آلات، کوره ھا و اموال واقع در محل نصب که متعلق به بیمه گذار بوده و یا در اختیار وی قرار داشته است ارائه می دھد. خسارات وارده به اموال بیمه گذار که ناشی از علل زیر باشد در تعھد بیمه گر است:

خسارات ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط ھواپیما و عملیات آتش نشانی

خسارات ناشی از سیل، باران، برف، بھمن، امواج دریا و طوفان

خسارات ناشی از زمین لرزه، نشست زمین، جابجایی ( لغزش ) لایه ھای زمین و صخره ھا.

خسارات ناشی از سرقت با شکستن حرز و دزدی ساده.

خسارات ناشی از عدم مھارت، عدم تجربه، اعمال بدون سوءنیت و قصد بیمه گذار و ھمچنین سھل انگاری کارکنان وی.

خسارات ناشی از فشارھای ایجاد شده یا خلاء، ازھم گسیختگی نیروی گریز از مرکز.

خسارات ناشی از ریزش آوار، سایر عوامل خارجی و خسارات در زمان حمل و نقل کالا

غرامت صدمات جانی و بیماری وارد به اشخاص ثالث اعم از اینکه منجر به فوت شده یا نشده باشد

خسارات وارد به اموال اشخاص ثالث

پرداخت ھزینه از بین بردن ضایعات ناشی از حوادث و خطرات مورد بیمه

 

مواردی که خارج از تعھد بیمه گر است (استثنائات )

خسارات ناشی از عوامل زیر خارج از تعھدات بیمه گر است:

خسارات ناشی از اشتباه در طرح پروژه (مگر در موارد خاص )، کاربرد مصالح نامناسب و قطعات معیوب

خسارات وارد به ماشین آلات و تجھیزات ناشی از شکست مکانیکی یا الکتریکی

خسارات ناشی از عمل عمدی و سھل انگاری بیمه گذار و یا کارکنان وی

خسارات ناشی از جرائم قراردادی ، تأخیرات حادث شده در انجام و تکمیل پروژه و عدم اجراء یالغو قرارداد.

خسارات ناشی از جنگ، ھجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش و اعتصاب کارگران

خسارات ناشی از توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی اموال، یا زیان وارده به آن به دستور دولت محلی یا قانونی یا ھر مقام صلاحتیدار دیگر

خسارات ناشی از واکنشھای ھسته ای، آلودگیھای مربوط به تشعشعات ھسته ای و رادیواکتیویته

 

توضیح آنکه مدت بیمه نامه تمام خطر نصب، ھمزمان با تخلیه ماشین آلات و اشیاء مورد بیمه درمحل نصب شروع می شود و تا پایان عملیات نصب و راه اندازی ادامه خواھد داشت.  بنابراین در طول مدت بیمه، ھرگونه کسری و خسارات وارد آمده در مدت زمان انبارداری، نصب و آزمایش، بھره برداری یا آزمایش بار تحت پوشش بیمه قرار دارد و در ضمن دوره آزمایش یک پروژه که معمولا تا مدت ۴ ھفته است نیز تحت پوشش بیمه است

 

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران (CAR)

گسترش سریع تکنولوژی و توسعه ابزارھای ساخت و کاربرد مواد اولیه جدید در زمینه صنایع و مھندسی برای ساخت پروژه ھای ساختمانھای مسکونی، اداری، بیمارستانھا، مدارس، تئاترھا، کارخانه ھا، نیروگاھھا، فرودگاھ ھا، پل ھا، سدھا، آب بندھا، تونل ھا، سیستم ھای آبرسانی و زھکشی، بندرگاھ ھا و ایجاد کانال ھا باعث شده که از طرف مقاطعه کاران تقاضایی نسبت به این نوع پوشش بیمه ای ایجاد شده است. این نوع بیمه، رشته جدیدی شمرده می شودو کاربرد آن در جبران خسارت کارھای مورد مقاطعه از قبیل خاکبرداری، انجام امور تسطیح، اجرای موقت تأسیسات مورد نیاز کارگاھی و پروژه ھای اصلی است.

 

مواردی که در تعھد بیمه گر می باشد.

حدود پوشش این نوع بیمه نامه ھمان گونه که از نام آن استنباط می شود یک بیمه تمام خطر است که کلیه خطرات متداول در این زمینه را پوشش می دھد، مگر خطراتی که صراحتاً در شرایط عمومی بیمه نامه مستثنی شده باشد، به عبارت دیگر بیمه گر مسئول پرداخت ھرگونه خسارت و ضرر و زیان مالی ناگھانی است که در طول مدت بیمه به اموال بیمه شده و یا مراحل مختلف پروژه در محل مورد بیمه وارد شود.

 

خسارات ناشی از عوامل زیر در تعھد بیمه گر است :

خسارات ناشی ازآتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط ھواپیما و خسارات ناشی ازعملیات آتش نشانی .

خسارات ناشی از سیل، باران، برف، بھمن، امواج دریا و طوفان .

خسارات ناشی از زمین لرزه، نشست زمین، جابجایی (لغزش) لایه ھای زمین و صخره ھا.

خسارات ناشی از عدم مھارت و تجربه، اعمال بدون سوءقصد و نیت بیمه گذار و ھم چنین سھل انگاری کارکنان بیمه گذار.

خسارات ناشی از سرقت با شکستن حرز و دزدی ساده .

در پوشش تمام خطر مقاطعه کاری، خسارات وارده به مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و تجھیزات کارگاھی در محل ساخت پروژه و یا در حین حمل و نقل و یا سوار یا پیاده کردن، تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

 

مواردی که خارج از تعھد بیمه گر است (استثنائات)

بیمه گر خسارات ناشی از عوامل زیر را جبران نخواھد کرد:

خسارات ناشی از جنگ، ھجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش و اعتصاب کارگران.

توقیف، ضبط، مصادره ، خرابی اموال یا زیان وارد به آن به دستور دولت محلی یا قانونی یا ھر مقام صلاحتیداردیگر.

واکنش ھای ھسته ای، آلودگی ھای مربوط به تشعشعات ھسته ای و رادیواکتیویته .

عمل یا سھل انگاری عمدی بیمه گذار.

تعطیل تمام یا قسمتی از کار.

خسارتھای ناشی از نقشه غلط.

ھزینه ھای تعویض یا رفع نواقص کار یا مصالح ساختمانی .

فرسودگی و یا پارگی و فساد در اثر مواد شیمیایی و زنگ زدگی و خرابی ناشی از عدم استعمال وشرایط عادی جوی .

شکستگی و اختلال در کار تأسیسات و ماشین آلات و تجھیزات کارگاه .

خسارتھای وارد به پرونده ھا، نقشه ھا، دفاتر، صورت حسابھا، پولھای رایج ، تمبرھا، اسناد، سفته، اسکناس و اوراق بھادار.

دوره اعتبار بیمه نامه باشروع فعالیت و تخلیه کالای موردبیمه درمحل اجرای پروژه شروع و پس ازتکمیل ساختمان، در زمان تحویل و یا بھره برداری خاتمه می یابد. قراردادھای  CAR معمولا یک دوره ١٢ ماھه دارد، که در این مدت می توان تحت پوشش بیمه گر قرارگرفت. 

 

منبع:

وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

خرید و فروش سهام بر اساس مصوبات مجامع

عباس خدابخش
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی