تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
تصمیم شبیه به مار ماهی است؛ گرفتن آن آسان است، ولی نگاهداشتن آن بسی دشوار. - الکساندر دوما

بیمه اموال در سایر کشورها به ده گروه تقسیم بندی می شوند. خلاصه ای از این ده نوع بیمه اموال در این بخش آورده شده است:

 

١. بیمه صاحب خانه (landlord insurance):

خانه اجاره شده را تحت پوشش قرار می دھد. پوشش ھای استاندارد شامل، آتش سوزی، صائقه، انفجار، زلزله، طوفان، سیل، دزدی، نشست و پوشش ھای تکمیلی شامل، تصادم، ھزینه ھای دادرسی، ھزینه ھای اسکان جایگزین و بیمه تضمین اجاره می باشد.

 

٢. بیمه تروریسم (terrorism insurance):

توسط صاحبان دارایی ھا خریداری می شوند تا خسارت ھای بالقوه و حوادث ناشی از فعالیت ھای تروریستی را پوشش دھند.

 

٣. بیمه اتومبیل ھای آنتیک (antique auto insurance):

بیمه نامه اتومبیل ھای آنتیک، معمولا پوشش جامعی را برای خسارت ھای ناشی از مسئولیت عمومی، تصادفات، آتش سوزی، سرقت، سیل و سایر خسارت ھای طبیعی فراھم می آورد.

 

۴. بیمه اتومبیل با پرداخت بر حسب مقدار رانندگی (pay as you drive insurance):

در این بیمه نامه افراد حق بیمه اتومبیل شان را بر اساس مقدار مسافتی که از آن استفاده می کنند، پرداخت می کنند.

 

۵. بیمه عدم تقصیر((No-Fault Insurance:

این بیمه نامه قرارداد بیمه ای را توصیف می نماید که صرف نظر از عامل ایجاد خسارت، بیمه گذار بابت زیان ھای واقع شده بدون نیاز به اثبات مقصر حادثه خسارت دریافت می نماید. این بیمه نامه بیشتر در بیمه ھای اتومبیل در ایالت متحده آمریکا، کانادا و استرالیا مرسوم می باشد که بیمه گذاران بدون اثبات تقصیر نمی توانند خسارت ناشی از حادثه واقع شده را دریافت نمایند. انتقادی که به این بیمه نامه وارد می شود، این است که افزایش حق بیمه و تبدیل بیمه گذار به بیمه گذار پر ریسک دلیل کافی برای تادیب و مجازات رانندگان بی احتیاط نمی باشد. ھمچنین منتقدان بر این باورند که تلفات، خسارات ناشی از حوادث رانندگی، بازیافت و پوشش آن تحت بیمه عدم تقصیر به راحتی امکان پذیر نیست. در مقابل طرفداران اینگونه توجیه می نمایند که وقوع حوادث رانندگی امری محتمل الوقوع و اجتناب ناپذیر است و لذا نبایستی رانندگان مقصر را مجازات نمود. علاوه بر آن با وجود بیمه مسئولیت به راحتی می توان رانندگان بی احتیاط و پر ریسک را از دعاوی قضایی ھراساند.

 

۶. بیمه دوچرخه  bicycle insurance)):

این بیمه معمولا حوادثی مانند سرقت، خسارت ناشی از تصادفات و نابودی کلی را جبران می کند.

 

٧. بیمه ریسک سیاسی (Political Risk Insurance):

نوعی بیمه نامه است که تجار و بازرگانان با ھر حجم فعالیت تجاری با ھدف پوشش در برابر ریسک ھای سیاسی دریافت می نمایند. چنین ریسک ھایی شامل انقلاب و یا ھر نوع تغییر شرایط سیاسی دیگری است که باعث خسارت می گردد.

بیمه ریسک ھای سیاسی پوشش ھای متفاوتی دارد، از جمله پوشش در برابر:

فشارھای سیاسی ھمانند انقلاب، شورش، آشفتگی ھای داخلی، تروریسم و یا جنگ

مصادره و سلب مالکیت توسط دولت و یا مصادره و توقیف دارائی ھا

محرومیت ھای دولتی و عدم پذیرش قرارداد و رد آنھا

عدم النفع

تغییر و نوسان قیمت در برابر ارزھای رایج خارجی و یا ناتوانی در بازپرداخت وجوه

 

اعتبارنامه ھا و یا دیگر ضمانت نامه ھای مورد تقاضا بیمه گری ریسک ھای سیاسی وابسته به رشد فعالیت ھای تجاری است و با رشد جھانی و ارتباطات تجاری بین شرکت ھا در عرصه بین الملل ھر ساله چنین ریسک ھایی افزایش می یابد. برخی از چنین مبادله ھای تجاری به واسطه ارائه محصولات جدید و یا ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی رشد بیشتری خواھند داشت. بیمه گران بزرگ ریسک ھای سیاسی دارای فرم ھای استانداردی برای پوشش ھای چنین خسارت ھایی ھستند. برای ریسک ھای بزرگ و یا مختلط استاندارد ھای خاصی وجود دارد و یا چندین شرکت در قالب سندیکا پوشش ارائه می دھند و یا از طریق بیمه مشترک و در برخی موارد با مشارکت بیمه گران اتکایی. نمایندگان شرکت ھای بیمه دولتی و یا شرکت ھای بیمه خصوصی با دامنه وسیعی از انتخاب ھای موجود و کارگزاران خاص که توصیه ھای فراوانی به خریداران ارائه می دھند، ارائه دھنده بیمه ریسک ھای سیاسی ھستند.

بیمه ریسک ھای سیاسی انقلاب و دیگر شرایط سیاسی که منجر به خسارت شود را تحت پوشش قرار می دھد. در برخی از این بیمه نامه ھا پوشش ھائی نظیر ھزینه آزاد کردن گروگان، ھواپیما ربایی، توقیف اشتباه، مسئولیت قانونی و ھزینه تیم مدیریت بحران نیز ارائه می گردد.

 

٨. بیمه ھای جرم (crime insurance):

پوشش دادن خسارت ھای ناشی از جرم برای قربانیان جرم (پوششی برای شرکت ھا یا موسسات جھت تامین خسارت ھای ناشی از جرم کارکنان مثل دزدی کارکنان)

 

٩. بیمه مرکب دریایی تمام خطر نصب (car plus ear):

این پوشش با تحویل گرفتن اولین محموله تجھیزات و ماشین آلات در محل پروژه نصب آغاز می شود.

 

١٠ . بیمه ھای اتومبیل (پوشش ھای اضافی درآمد از دست رفته، ھزینه ھای تدفین)

 

منبع:

وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

راهنمای بصری الگوهای نموداری

راهنمای بصری الگوهای نموداری

توماس بولکوفسکی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی