تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
تصمیم شبیه به مار ماهی است؛ گرفتن آن آسان است، ولی نگاهداشتن آن بسی دشوار. - الکساندر دوما

تاسیس هر موسسه یا شرکت، تابع قانون همان صنف است. موسسات بیمه ای نیز از این امر مستثنی نیستند. ماده شماره سی و یک الی پنجاه قوانین تاسیس بیمه مربوط به تاسیس موسسات بیمه است که در چهار بخش کلیات، صدور پروانه، ابطال پروانه و قوانین مربوط به موسسات بیمه خارجی شرح داده می شود: 

 

فصل اول – کلیات

ماده ٣١ . عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت ھاى سھامى عام ایرانى که کلیه سھام آنھا با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواھد گرفت.

تبصره ١- فعالیت مؤسسات بیمه خارجى مشمول مقررات فصل چھارم این قانون خواھد بود.

تبصره ٢- تشخیص فعالیت ھایى که به آن عملیات بیمه اطلاق مى شود با شوراى عالى بیمه خواھد بود.

ماده ٣٢ . تعداد سھامداران یک مؤسسه بیمه ایرانى نباید کمتر از ده شخص حقیقى یا حقوقى باشد.

 

ماده ٣٣ . ھر شخص حقیقى یا حقوقى نمى تواند بیش از ٢٠ درصد سھام یک مؤسسه بیمه ایرانى را دارا باشد، نصاب ٢٠ درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه یک از طبقه اول صاحب سھم نیز خواھد بود.

 

ماده ٣۴ . احکام مواد ٣١ و ٣٢ و ٣٣ شامل مؤسسات بیمه اى که صاحب سھم آن دولت یا بنیاد پھلوى[١] است نمى شود.

 

ماده ٣۵ . واگذارى سھام مؤسسات بیمه ایرانى غیر دولتى به اشخاص حقیقى یا حقوقى تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزى ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنھاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب ھیئت وزیران خواھد بود در مورد اخیر انتقال سود سھام سھامداران خارجى در ھر سال نباید از دوازده درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال نیافته سال ھاى قبل تجاوز کند.

تبصره - انتقال سھام مؤسسات بیمه ایرانى به دولت ھاى خارجى یا انتقال بیش از ۴٩ درصد سھام آنھا به اشخاص حقیقى یا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع است. انتقال سھام بین سھامداران اتباع خارجى باید با موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران صورت گیرد.

 

ماده ٣۶ . مؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یک صد میلیون ریال تشکیل مى شود که باید ۵٠ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه اى که عندالاقتضا براى ھر یک از رشته ھاى بیمه در نظر گرفته خواھد شد در آیین نامه اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تھیه و به تصویب شوراى عالى بیمه می رسد تعیین خواھد شد.

 

ماده ٣٧ . ثبت ھر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزى ایران صادر مى شود خواھد بود ھمچنین ثبت ھر گونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و سھام مؤسسات بیمه اى که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزى ایران مى باشد.

 

فصل دوم - صدور پروانه

ماده ٣٨ . براى انجام عملیات بیمه در تمام رشته ھا یا رشته اى معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزى ایران پروانه تحصیل گردد براى تحصیل پروانه مذکور متقاضى باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزى ایران تسلیم کند:

١. اساسنامه مؤسسه

٢. میزان سرمایه مؤسسه

٣. صورت کامل اسامى شرکا و مدیران و تابعیت و تعداد سھام ھر یک از آن ھا

۴. میزان سھام نقدى و غیرنقدى و نحوه پرداخت آنھا

5.اسناد و مدارک و اطلاعات دیگرى که بیمه مرکزى ایران براى احراز صلاحیت مالى و فنى مؤسسه و حسن شھرت مدیران لازم بداند.

 

ماده ٣٩ . تقاضاى صدور پروانه به بیمه مرکزى ایران تسلیم می شود بیمه مرکزى ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده ١٧ نظر مجمع عمومى را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً به متقاضى اعلام نماید. ھرگاه متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه ھیئت وزیران تسلیم نماید. نظرى که ھیئت وزیران اتخاذ نماید قطعى خواھدبود.

 

فصل سوم - ابطال پروانه

ماده ۴٠ . پروانه بیمه براى تمام رشته ھا و یا رشته ھاى معینى درموارد زیر پس از موافقت شوراى عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران ابطال خواھد شد:

١. در صورت تقاضاى دارنده پروانه

٢. در صورتى که مؤسسه بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.

3.در مواردى که به تشخیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى مؤسسه بیمه طورى باشد که نتواند به تعھدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و یا صاحبان حقوق آن ھا است.

 

ماده ۴١ . در مواردى که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنھاد بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه به طور موقت از قبول بیمه در رشته ھاى معین ممنوع خواھد شد.

 

ماده ۴٢ . در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه اى طبق ماده ۴٠ باطل گردد مؤسسه مزبور می تواند ظرف سى روز به ھیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند. نظر ھیئت وزیران قطعى است.

 

ماده ۴٣ . صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتى که از لحاظ حفظ منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنھا لازم باشد به ھزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزى ایران در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه ھاى کثیرالانتشار تھران و در صورتى که مؤسسه بیمه در شھر یا شھرھاى دیگر شعبه یا نمایندگى داشته باشد در یکى از روزنامه ھاى آن شھرھا نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگھى خواھدشد.

 

ماده ۴۴ . در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه اى براى یک یا چند رشته به طور دایم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعھدات پرتفوى مؤسسه مزبور را به شرکت سھامى بیمه ایران انتقال خواھد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنھا باشد خواھد داد.

 

فصل چھارم – مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی

ماده ۴۵ . از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجى در ایران موکول به پیشنھاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب ھیئت وزیران خواھد بود.

 

ماده ۴۶ . مؤسسات بیمه خارجى باید طبق آیین نامه اى که به پیشنھاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه می رسد مبلغى براى ھر یک از دو رشته بیمه ھاى زندگى و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزى ایران تودیع نمایند. مبلغ این ودیعه در ھریک از دو مورد مذکور از پانصد ھزار دلار یا معادل آن از ارزھاى مورد قبول بانک مرکزى ایران کمترنخواھد بود. ھر یک از مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدھاى خود را سال به سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در ھر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد. افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.

 

ماده ۴٧ . انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجى پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواھد بود مشروط بر این که رقم انتقالى در ھر سال از ١٠ درصد مبلغى که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزى ایران است تجاوز ننماید.

تبصره - ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ده درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنھاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب ھیئت وزیران خواھد بود.

 

ماده ۴٨ . مؤسسات بیمه خارجى که در ایران کار می کنند باید نماینده اى که در ایران مقیم و داراى اختیارات لازم براى اداره کردن تمام کارھاى مؤسسه در ایران و انجام تعھدات از طرف مؤسسه بیمه اصلى باشد معرفى نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلى در ایران خواھد بود و باید داراى اختیارنامه اى باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم مقام به جاى خود به او داده شده باشد. نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه ھاى منعقد شده در ایران را شخصاً یا به وسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون این که تصویب مؤسسه بیمه اصلى لازم باشد امضا نماید و بتواند در دعاوى خوانده یا خواھان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته باشد.

 

ماده ۴٩ . نماینده مؤسسات بیمه خارجى فقط تا حدودى که از مؤسسه بیمه اصلى اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواھد نمود و در صورتى که در ھر یک از رشته ھاى بیمه از مؤسسه بیمه اصلى سلب اجازه بیمه کردن به طور موقت یا دایم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلى از نماینده خود جزئاً یا کلاً سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزى ایران اطلاع دھد.

 

ماده ۵٠ . مؤسسات بیمه خارجى علاوه بر مقررات این قانون و آیین نامه ھاى اجرایى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شرکت ھا و مؤسسات خارجى نیز خواھند بود.

 

منبع:

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

حسابداری شرکت های بیمه 2

حسابداری شرکت های بیمه 2

دکتر لطیف حنیفه زاده
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی