تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
تغییر کردن یعنی انتخاب و میل به تغییر - جان ماکسول

حمل و نقل بین المللی کالا

حمل و نقل بین المللی کالا عبارتست از جابجایی و حمل کالا از نقط های در داخل یک کشور به نقط های در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن.

 

شرکت حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیت های فورواردی و کریری و یا تواماً تشکیل شده است.

فعالیت فورواردی

فعالیت فورواردی عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.

فعالیت کریری

فعالیت کریری بین المللی عبارتست از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.

 

مرحله ی دوم چرخه ی درآمد تکمیل سفارش های مشتریان و ارسال کالای درخواست شده است.

پس از مشخص شدن کالای دریافتی مشتریان و بسته بندی این کالاها دایره حمل و ارسال کالا باید بر اساس برگ خروج کالا اقدام به ارسال کالاها برای مشتریان نماید. بنابراین در مرحله حمل کالا دو فعالیت اساسی زیر صورت می گیرد:

1-  انتخاب و بسته بندی کالاها

2- حمل کالا ها

این فعالیت ها در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 

انتخاب و بسته بندی کالاها:

پس از ثبت سفارش توسط مشتریان دایره انبار اقدام به تهیه لیست کالای درخواستی مشتری و بسته بندی آن ها می کند. ثبت دقیق اطلاعات کالاهای بسته بندی شده برای ارسال در این مرحله اهمیت زیادی دارد. برگ خروج کالا توسط سیستم ثبت فروش تهیه می شود. کارگران دایره انبار از اطلاعات برگ خروج کالا برای شناسایی اقلامی که باید تحویل داده شود استفاده می کنند.مقادیر کالایی که باید از انبار خارج شود در برگ خروج کالا ذکر شده است سپس برگ خروج کالا به همراه کالای مورد نیاز برای دایره حمل کالا ارسال می شود.

تهدید ها و کنترل ها:

تهدید1)  بسته بندی کالای اشتباه و یابسته بندی مقادیر اشتباه

کنترل 1) استفاده از سیستم های خودکار انبار داری، پویشگرهای کد میله ای و فناوری شناسایی خودکار از طریق امواج رادیویی (RFID) .

تهدید 2) سرقت موجودی کالاها

کنترل 2) محدود کردن دسترسی فیزیکی به موجودی های کالا، مجهز کردن بخش های مختلف انبار به دوربین های مدار بسته، انبارگردانی دوره ای موجودی کالا.

 

حمل کالا:

دایره حمل و ارسال باید ترتیبی دهد تا کالا توسط راه آهن ، هواپیما، کشتی یا کامیون برای مشتری حمل شود.باید توجه داشت که هر روش حمل یا توزیع کالایی که انتخاب شود واحد حمل کالا به اطلاعات دقیقی در مورد آنچه حمل می شود و مقصدی که کالا به آن ارسال می شودنیاز دارد. اطلاعات مزبور از اسناد و مدارک دایره فروش و دایره انبار استخراج می شود.

تهدید ها و کنترل ها:

تهدید) وقوع اشتباه های حمل است. اشتباه حمل می تواند به شکل تاخیر یا عدم ارسال کالا، مقادیر اشتباه، اقلام اشتباه و یا نشانی اشتباه باشد.

کنترل) تهیه منظم صورت مغایرت بین مدارک حمل سفارشی های فروش با لیست کالاهای انتخاب شده و بسته بندی شده است.

 

منابع:

کتاب سیستم های اطلاعاتی دکتر مهدی مرادی

سایت آریا پرواز

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
kamyar |   1395/09/22 22:47:57   |
1     0
تهدید ها و کنترل ها:
تهدید1) بسته بندی کالای اشتباه و یابسته بندی مقادیر اشتباه
کنترل 1) استفاده از سیستم های خودکار انبار داری، پویشگرهای کد میله ای و فناوری شناسایی خودکار از طریق امواج رادیویی (RFID) .
تهدید 2) سرقت موجودی کالاها
کنترل 2) محدود کردن دسترسی فیزیکی به موجودی های کالا، مجهز کردن بخش های مختلف انبار به دوربین های مدار بسته، انبارگردانی دوره ای موجودی کالا.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین محمدیان |   1395/09/23 13:29:38   |
0     1
در مرحله حمل کالا دو فعالیت اساسی صورت میگیرد . 1 - انتخاب و بسته بندی کالاها 2 - حمل کالا
برگ انتخاب کالاها که توسط دایره ثبت سفارش فروش تهیه شده است آغاز گر عملیات انتخاب و بسته بندی سفارش محسوب میشود . دایره انبار مسئول تهیه سفارش مشتری و فراهم کردن زمینه ارسال و حمل کالا می باشد . بطور کلی بهره برداری از شیوه انبارداری بصورت خودکار نه تنها موجب کاهش هزینه ها و بهبود کارآئی در نگه داری موجودی انبار می شود بلکه زمینه را برای افزایش پاسخگویی در برابر مشتریان و ارسال به موقع سفارش ها برای آنان ارتقا می بخشد . تهدیدها و کنترل ها : تهدید 1) بسته بندی کالاهای اشتباه ( بسته بندی مقادیر اشتباه . کنترل 1 ( استفاده از سیستم های خودکار انباری - فناوری شناسایی وپویشگرهای میله ای
تهدید 2 ) سرقت موجودی کالا کنترل 2 ) محدود کردن دسترسی فیزیکی به موجودی های کالا - مجهز کردن انبار به دوربین های مدار بسته - انبار گردانی دوره ای موجودی کالا ها
عواملی که بر انتخاب وسیله حمل کالا تاثیر می گذارد عبارتست از : 1 - قوانین مالیاتی کشور های مختلف . یکی از مدارکی که در زمان بارگیری کالاها تهیه میشود بارنامه است . بارنامه قراردادی رسمی و قانونی که مسئولیت کالاهای بین راهی را تعیین می کند در چهار نسخه تنظیم می شود : 1 - دایره حمل کالا 2 - صدور صورتحساب 3 - حمل کننده 4 - برگه بسته بندی کالا
تهدیدها و کنترل ها : تهدید1) وقوع اشتباه های حمل است . که آن میتواند به شکل تاخیریا عدم ارسال کالا - مقادیرواقلام یا نشانی اشتباه باشد .
کنترل 1 ) تهیه منظم صورت مغایرت بین مدارک حمل سفارش های فروش بالیست کالاهای انتخاب و بسته بندی شده است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه محمدنیا |   1395/10/11 10:21:49   |
2     1
در مرحله حمل کالا دو فعالیت اساسی زیر صورت می گیرد:
1- انتخاب و بسته بندی کالاها
2- حمل کالا ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه منتظرقائم |   1395/10/22 09:29:54   |
0     0
فعالیت فورواردی

فعالیت فورواردی عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا زمانی نیسیانی |   1395/10/30 16:58:41   |
1     0
وظایف ومسئولیتهای فورواردر
1 - کسب اطلاعات ، اسناد و دستورات لازم از مشتری به منظور صدور پیش برگ (پروفرما)، بارنامه وسایر اسناد حمل ونقل وانعقاد قرارداد حمل و یا خدمات فورواردری .
2
- اجرای عملیات حمل و ارائه سایر خدمات مورد تعهد به موجب قرارداد منعقده و یا طبق دستورات مکتوب دریافتی از مشتری .
3 - نظارت وکسب اطلاعات لازم در طول عملیات حمل ، تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مشتری از جمله اعلامیه حمل .
4 - تحویل کالا به گمرک مقصد، امضاء صورت مجالس کسر یا اضافه تخلیه و یا آسیب دیدگی و یا فقدان کالا.
5 - اخذ صورت مجالس مزبور در بند4 از حمل کننده و ارائه آنها به مشتری .
6 - اخذ وجوه مربوط به هزینه های عملیاتی و سایر وجوهی که وصول آن بعهده فورواردر گذاشته شده است و تسویه حساب با مشتری ، یا حمل کنندگان وی یا پیمانکاران ذیربط.
7 - اعلام ورود کالا به مشتری و صور ترخیصیه های کلی یا تفکیکی کالا.
8 - انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا در صورت لزوم و حسب قرار داد منعقده .
9 - تحویل کالا در مقصد نهائی و ادامه عملیات حمل از گمرک تا انبار مشتری در صورت توافق نسبت به حمل یکسره .
10 - اخذ پروانه ورود موقت کانتینرهای وارده به داخل کشور از گمرکات و عودت آنها در مهلت مقرر.
11 - شرکتهای فورواردر جهت تامین کامیونهای مورد نیاز مجاز به انعقاد قرارداد یا توافق مستقیم با راننده ( باستثنای رانندگان تحت پوشش خود) نبوده و صرفاً بایستی از طریق شرکتهای کریر اقدام به این امر نمایند.
12 - فورواردر بایستی مسئولیت های منی خود را بابت خدمات فورواردری که بعهده می گیرد بیمه نماید.
13 - وظایف یک فوروواردر در سمت کارگزار در حد مفاد قرارداد همکاری شامل انجام تشریفات مرزی ، تحویل و تحول گمرکی و نقل وانتقال کالا و سایر موارد در حد عرف و یا حسب قرارداد منعقده با فورواردر اصلی می باشد.
14 - بیمه باربری جزء وظائف فورواردر نیست مگر آنکه در قرار داد منعقده صراحتاً قید گردیده و پرداخت حق بیمه جدای از هزینه حمل ونقل توسط مشتری تعهد شده باشد.
15 - انجام وظایف محوله به عنوان کارگزار از طرف فورواردر اصلی منجمله ترانزیت داخی یا خارجی با رعایت مقررات و ضوابط حاکم .
16 - همکاری در تهیه صورت مجالس و گزارشهای لازم در مواقع بروز خسارت یا فقدان کالا و مساعدت در پیگیری و جبران خسارات در این قبیل موارد.
17 - انعقاد قرارداد خدمات فورواردری از قبیل جمع آوری کالا، انبارداری ، بیمه باربری ، بسته بندی کالا، تفکیک و توزیع کالا، اظهارکالا به مراجع رسمی ، دریافت وجوه و تهیه اسناد مربوط به کالا با مشتری .
18 - در مقام کارگزار یا نماینده مشتری
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی ناصریان اصل |   1395/10/30 20:38:46   |
0     0
حمل و نقل بین المللی کالا

حمل و نقل بین المللی کالا عبارتست از جابجایی و حمل کالا از نقط های در داخل یک کشور به نقط های در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن.شرکت حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیت های فورواردی و کریری و یا تواماً تشکیل شده است.

فعالیت فورواردی

فعالیت فورواردی عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.

فعالیت کریری

فعالیت کریری بین المللی عبارتست از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدحسن ابوترابی |   1395/10/30 21:14:19   |
0     0
فعالیت فورواردی

فعالیت فورواردی عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.

فعالیت کریری

فعالیت کریری بین المللی عبارتست از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
شهرزاد مهرگان |   1395/11/04 00:43:23   |
0     0
شرکت حمل و نقل بین المللی را توضیح دهید وانواع فعالیت های ان را نام ببرید و توضیح دهید؟
شرکت حمل و نقل بین المللی
شرکت حمل و نقل بین المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیت های فورواردی و کریری و یا تواماً تشکیل شده است.
فعالیت فورواردی
فعالیت فورواردی عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.
فعالیت کریری
فعالیت کریری بین المللی عبارتست از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فریبا میر تقی |   1396/01/28 08:06:03   |
0     0
حمل و نقل هوایی مطمئن ترین روش حمل و نقل است و برای پیشرفت کشور ایران پرداختن به آن از ضروریات است.در روزگار نو که زمان ارزش فراوانی پیدا کرده است و در کشور وسیعی مانند ایران که فواصل زیادی بین شهر ها وجود دارد‍‍، حمل و نقل هوایی نقش بسیار مهمی را در زمینه حمل و نقل بین المللی در بر دارد.
تجارت حمل و نقل هوایی شامل اجاره هواپیما ، خدمات زمینی فرودگاه و رسیدن بسته ، کالا و یا کالا های مورد نظر در زمینه های مختلف صنعتی و غیر صنعتی به مشتریان و یا سایر سرویس گیرنده ها و سرویس دهنده ها می باشد.
صنعت هوایی و هوانوردی کشور شامل ارگان های سازنده هواپیما، شرکت های اپراتور، دستگاه نظارتی،شرکت های تعمیر و نگهداری ،آموزش های خلبانی،مهمانداری و غیره می باشد .
خدمات شرکت های حمل و نقل هوایی می تواند به دسته های مختلفی همچون صادرات هوایی ، واردات هوایی ، ترانشیپمنت ،کالای فاسد شدنی ، کالای خطرناک ، چارترینگ پرواز باری ، لوازم شخصی ، بار نمایشگاهی،نمونه های تجاری ، خدمات DDP و DAP و غیره تقسیم بندی شود . قراردادهای بسته شده با شرکت های هواپیمایی معتبر و سرعت و دقت ، عاملی مهم و رقابتی برای شرکت های حمل و نقل هوایی محسوب می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صفیه مزیدی شرف آبادی |   1396/01/31 03:09:47   |
0     0
وظایف کریر:
1. انعقاد قرارداد حمل و صدور راه‌‌نامه
2. تهیه اسناد و مدارک برای امکان سفر از قبیل کارنه‌تیر، کارنه دو پاساژ، دوزبلاغ، ویزا، بیمه‌نامه، گواهی قبولی و...
3. تودیع ضمانت‌نامه‌های لازم به ارگان‌های ذیربط جهت اخذ مدارک و اسناد ضروری.
4. تامین کامیون مناسب برای حمل با توجه به مهلت مقرر در قرارداد.
5. تحویل گرفتن کالا از فرستنده یا فورواردر و نظارت در بارگیری کامیون از نظر تطبیق مندرجات اسناد حمل با محموله.
6. ارایه اسناد کالای مربوط به مقامات گمرکات از مبدا تا مقصد راه‌‌نامه و مراقبت در سالم نگه داشتن پلمپ‌های گمرکی.
7. تحویل کالا به گیرنده در محل‌هایی که به وسیله مقامات گمرکی تعیین و اجازه داده می‌شود.
8. رعایت مسیر مشخص شده و مدت زمان حمل کالای تزانزیتی که مقامات گمرکی تعیین می‌نمایند.
9. رعایت مسیر و مدت زمان حمل کالا بر طبق قرارداد حمل.
10. تخلیه یا نظارت بر تخلیه و شمارش کالا و امضا اسناد کسر و اضافه و آسیب دیدگی.
11. دقت در تحویل محموله به مقصد و اخذ گواهی‌های مربوطه.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
|   1396/02/22 12:57:16   |
0     0
تعریف حمل و نقل ببن المللی کالا: جابجایی کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین حاکم بر ان

شرکت حمل و نقل بین المللی: یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیتهای فورواردی و کریری و یا تواما تشکیل شده است

فعالیت فورواردی : عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طرق زمینی ، هوایی ،دریایی و یا ترکیبی از انها و قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده ، شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده میشود

فعالیت کریری: تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و برطبق قرارداد حمل

تهدیدها و کنترل ها:
تهدید١- بسته بندی کالای اشتباه و یا بسته بندی مقادیر اشتباه
کنترل ١- استفاده از سیستم های خودکار و انبار گردانی
تهدید٢- سرقت موجودی کالا
کنترل٢- محدود کردن دسترسی فیزیکی به موجودی های کالا ، مجهز کردن بخش های مختلف انبار به دوربین های مدار بسته ، انبارگردانی دوره ای موجودی کالا
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه فراشاهیان |   1396/02/29 09:24:15   |
0     0
شرکت حمل ونقل بین المللی را تعریف نموده وفعالیتهای انرا شرح دهید ؟
شرکت حمل و نقل بین المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیت های فورواردی و کریری و یا تواماً تشکیل شده است.
فعالیت فورواردی عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.
فعالیت کریری بین المللی عبارتست از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه فراشاهیان |   1396/02/29 09:53:44   |
0     0
تهدیدات وکنترلها درقسمت انتخاب وبسته بندی کالارا شرح دهید؟
تهدید1) بسته بندی کالای اشتباه و یابسته بندی مقادیر اشتباه
کنترل 1) استفاده از سیستم های خودکار انبار داری، پویشگرهای کد میله ای و فناوری شناسایی خودکار از طریق امواج رادیویی (RFID) .
تهدید 2) سرقت موجودی کالاها
کنترل 2) محدود کردن دسترسی فیزیکی به موجودی های کالا، مجهز کردن بخش های مختلف انبار به دوربین های مدار بسته، انبارگردانی دوره ای موجودی کالا.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه فراشاهیان |   1396/02/29 09:57:24   |
0     0
تهدید وکنترل درقسمت حمل کالا راذکر کنید ؟
تهدید) اشتباه حمل می تواند به شکل تاخیر یا عدم ارسال کالا، مقادیر اشتباه، اقلام اشتباه و یا نشانی اشتباه باشد.
کنترل) تهیه منظم صورت مغایرت بین مدارک حمل سفارشی های فروش با لیست کالاهای انتخاب شده و بسته بندی شده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جعفری پور |   1397/02/01 11:00:22   |
0     0
شرکت حمل و نقل بین المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیت های فورواردی و کریری و یا تواماً تشکیل شده است.
فعالیت فورواردی عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عصمت مسعودی |   1397/02/29 19:54:14   |
در کلامی ساده میتوان حمل و نقل بین المللی کالا را جا به جایی کالا از داخل یک کشور و انتقال آن به کشور دیگر دانست که این کار توسط واسطه ها و شرکت حمل و نقل بین المللی انجام می شود.
Hamidah Ghane |   1397/02/24 10:01:06   |
0     0
حمل و نقل بین المللی کالا
حمل و نقل بین المللی کالا عبارتست از جابجایی و حمل کالا از نقط های در داخل یک کشور به نقط های در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن.
شرکت حمل و نقل بین المللی
شرکت حمل و نقل بین المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیت های فورواردی و کریری و یا تواماً تشکیل شده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عصمت مسعودی |   1397/03/06 18:27:00   |
0     0
حمل و نقل هوایی عبارت است از انتقال و حمل کالا توسط حامل هوایی، که ممکن است بصورت چارتر یا بازرگانی باشد. انتقال چنین محموله هایی از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، انجام می شود. حمل و نقل هوایی برای اولین بار در سال ۱۹۱۱ برای حمل مراسلات پستی به عنوان محمولهء باری، مورد استفاده قرار گرفته است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه السادات سالاری |   1397/03/16 09:56:43   |
0     0
اسناد و مدارک در مورد حمل کالا:
برگ خروج کالا ارائه شده توسط سیستم ثبت فروش موجب اجرای فرآیند حمل می شود کارگران دایره ی انبار از اطلاعات برگ خروج کالا برای شناسلیی اقلامی که باید تحویل داده شوند استفاده می کنند مقادیر کالایی که باید از انبار خارج شوند در برگ خروج کالا از انبار علامت زده میشوند سپس برگ خروج کالا به همراه کالای مورد نظر برای دایره ی حمل کالا ارسال می شود.پس از شمارش کالای ترخیص شده توسط کارمند دایره ی حمل، شماره ی سفارش فروش، شماره ی اقلام کالا و مقادیر آنها توسط پایانه های رایا نه ایی به طور مستقیم ثبت زده می شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پریناز پارسی مهر |   1397/03/19 14:57:18   |
0     0
بخشی از آیین نامه اجرایی قانونی حمل و نقل و عبور کالای خارجی
در صورتی که کالای صادر شده مهر و موم گمرکی شده باشد و آن مهر و موم قبل از رسیدن به مقصد شکسته شود به موجب قاچاق تلقی شده و با مرتکبین این امر مطابق قانون قاچاق برخورد خواهد شد. همچنین اگر شکسته شدن پلمب موجبات جرایم دیگری را فراهم کرده باشد با مرتکبین مطابق قوانین مربوط به آن جرم نیز برخورد خواهد شد.

در صورتی که حمل کننده کالا در امر شکسته شدن پلمب یا قاچاق دخالتی نداشته باشد از جریمه و مجازات ها مبرا خواهد بود. رانندگان حمل کننده کالا موظف اند طبق پروانه حمل در زمان مقرر بدون هر گونه دخل و تصرفی در کالا محموله را از گمرک مبدا تحویل و به گمرک مقصد تحویل دهند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پریناز پارسی مهر |   1397/03/19 14:59:27   |
0     0
تعریف حمل ونقل بین المللی کالا:
در کلامی ساده میتوان حمل و نقل بین المللی کالا را جا به جایی کالا از داخل یک کشور و انتقال آن به کشور دیگر دانست که این کار توسط واسطه ها و شرکت حمل و نقل بین المللی صورت میگیرد
شرکت حمل ونقل بین المللی
به شرکت هایی که به عنوان واسط عمل کرده و کالا را از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل میکنند شرکت حمل و نقل بین المللی می گویند. این شرکت ها وظایفی از قبیل حمل و نقل فورواردی ، حمل و نقل کریری، و حمل و نقل تواما تشکیل انجام می دهند
فعالیت فورواردی
حمل فورواردی یعنی حمل و نقل کالا به یکی از طریق زمینی ، هوایی و دریایی و یا ترکیبی از آنها که توسط شرکت حمل و نقل بین المللی انجام میشود
فعالیت کریری
حمل کریری یعنی حمل کالا بدون واسطه به روش تعیین شده از کشور مبدا به کشور مقصد توسط شرکت حمل و نقل بین المللی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه رستمی |   1397/03/28 14:38:26   |
0     0
روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
گروه E – تحویل کالا در محل کار فروشنده: مانند EXW
گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ
گروه C – تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل
گروه D – تحویل کالا در مقصد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
هادی احمدی نسب |   1397/10/10 00:19:08   |
0     0
تهدید ها و کنترل ها در بسته بندی
تهدید1) بسته بندی کالای اشتباه و یابسته بندی مقادیر اشتباه
کنترل 1) استفاده از سیستم های خودکار انبار داری، پویشگرهای کد میله ای و فناوری شناسایی خودکار از طریق امواج رادیویی (RFID) .
تهدید 2) سرقت موجودی کالاها
کنترل 2) محدود کردن دسترسی فیزیکی به موجودی های کالا، مجهز کردن بخش های مختلف انبار به دوربین های مدار بسته، انبارگردانی دوره ای موجودی کالا.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

 برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

مترجم: دکتر سید محمد اعرابی - دکتر عباس خدادادی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی