تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
تصمیم درست برآیند فلسفه ای درست و استوار است. - کونوسوکی ماتسوشیتا

با سلام ؛

احتراماً، همانطور که استحضار دارند، یکی از ریسکهای مهم در نظام بانکی ریسک اعتباری است که بـه احتمـال عدم ایفای تعهد مشتریان در زمان مقرر اطلاق میشود. 

 

 

 در واقع پس از اعطای تسهیلات، بانک با احتمال زیان ناشی ازعدم بازپرداخت اصل و یا سود تسهیلات اعطایی مذکور روبرو میشود. هنگامی که انتظار میرود مشتری با منابعی که در
آینده تحقق خواهد یافت بدهی خود را پرداخت نماید، ریسک اعتباری افزایش مییابد. چرا که نمـیتـوان بطـور قطـع تضمین نمود که آیا مشتری در آینده امکان دسترسی به منابع کافی جهت بازپرداخت بدهیاش را خواهد داشـت.

بـرای بررسی ریسک اعتباری، بانک باید مواردی از قبیل سوابق اعتباری مشتری، ظرفیت پرداخـت و سـرمایه وی را در کنـار وضعیت تسهیلات و وثایق و تضامین مربوط بررسی نماید. بانک همواره تلاش میکند با محاسبه ریسک اعتباری تا حـد امکان خود را در مقابل ریسک ناشی از نکول تسهیلات پوشش دهد. از راهکارهایی که مـیتوانـد بانـک را در پوشـش ریسک اعتباری یاری نماید، استفاده از شاخص کفایت سرمایه (نسبت سرمایه نظارتی به داراییهای موزون به ریسک) و ذخیرهگیری مناسب برای مطالبات است.

 

علاوه بر این، رعایت اصل افشاء که یکی از اصول اساسـی پذیرفتـه شـده حسابداری است، در پوشش هرچه کاراتر ریسک اعتباری مؤثر است. اصل افشاء ایجاب میکند که کلیه واقعیتهای بـا اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی مؤسسه به نحو مناسب و کامل افشاء شود. بر اساس این اصل، باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی میتواند در تصمیمگیری استفادهکنندگان از اطلاعات مالی تأثیرگذار باشد، افشاء گردد.

 

رعایـت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایز اهمیت بوده و بانک را در طبقهبندی مطالبات و به تبع آن احتساب ذخیره مناسب و کافی برای هر مطالبه یاری مینماید. بحران مالی جهانی اخیر، بیش از پیش مشکلات ناظران و سـایر ذینفعـان را در شناسـایی و مقایسـه اطلاعـات بانکها در کشورهای مختلف آشکار کرد. در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال دریافت که در برخی موارد تفـاوت قابـل توجهی در نحوه شناسایی و گزارش کیفیت دارایی بانکها (معیارهای کیفی تعیین طبقات داراییهـا و مطالبـات) وجـود دارد.

 

برای حل این مشکل، کمیته بال رهنمودی را تحت عنوان "شیوه عمل احتیاطی با داراییهای مشکلدار- تعاریف امهال و "( Prudential Treatment of Problem Assets –Definitions of Non -Performing Exposures and Forbearance) غیرجـاری مطالبات برای ارایه تعاریف هماهنگ از دو واژه "مطالبات غیرجاری" و "امهال" در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ تدوین نمود. دستورالعمل مذکور در آغاز تحت عنوان سند مشورتی منتشر گردید و پس از بررسی و دریافت نظرات کارشناسان، نسـخه نهـایی آن در ۴ آوریل ۲۰۱۷ انتشار یافت.

 

در این دستورالعمل امهال و مطالبـات غیرجـاری بـر مبنـای اشـتراکات موجـود در تعـاریف کشورهای مختلف تشریح شده که نهایتاً میتواند به همگرایی معیارهای کیفـی و کمـی اسـتفاده شـده در طبقـهبنـدی مطالبات، منجر شود. این سند با رویکرد آیندهنگر به بررسی احتمال عدم بازپرداخت مشتریان حقیقی و حقوقی پرداخته و علاوه بر معیار زمان، شاخصهایی از جمله الگوی رفتاری مشتری در گذشته، اطلاعات جدید در مورد وضعیت مشـتری و تجزیه و تحلیل مالی را برای بررسی احتمال عدم بازپرداخت وی معرفی مینماید. همچنین آن میتواند نقطه شـروعی برای کشورهایی باشد که تاکنون هیچگونه تعریفی برای امهال و مطالبات غیرجاری ارایه ننمودهاند. 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|   [   | |  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

وارن بافت و تفسیر صورتهای مالی

وارن بافت و تفسیر صورتهای مالی

مری بافت-دیوید کلارک
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی