تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
تغییر کردن یعنی انتخاب و میل به تغییر - جان ماکسول

تاسیس، انحلال، ورشکستگی و ادغام موسسات بیمه ای همواره دارای قوانین و مقررات مختلفی است. برخی از این مقررات کاربردی در این مقاله بصورت خلاصه شرح داده شده است:

 

ماده ۶٠ . اموال مؤسسات بیمه ھمچنین ودایع مذکور در مواد ٣۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى مؤسسه بیمه بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته ھاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است. مؤسسات بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رھن واگذار کنند و یا موضوع ھر نوع معامله با حق استرداد قرار دھند. دفاتر اسناد رسمى موظفند ھنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آ نرا در سند منعکس کنند.

ماده ۶١ . مؤسسات بیمه موظفند اندوخته ھاى فنى و قانونى نگه دارند و در حسابھاى خود نحوه به کار افتادن آنھا را به طور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته ھاى فنى و قانونى براى ھر یک از رشته ھاى بیمه و میزان و طرز محاسبه ھمچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته ھا و نحوه ارزیابى اموال منقول و غیرمنقولى که نماینده اندوخته ھاى مؤسسات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه تعیین خواھد شد.

 

ماده ۶٢ . کلیه مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه و حسا بھاى سود و زیان خود را طبق نمونه اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تھیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه اى از آن را براى بیمه مرکزى ایران ارسال دارند.

 

ماده ۶٣ . مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامھ ھاى کثیرالانتشار تھران درج نمایند.

 

ماده ۶۴ . اشخاصى که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدى یا خیانت در امانت یا کلاھبردارى یا صدور چک بی محل یا اختلاس یا معاونت در یکى از جرایم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. ھمچنین واگذارى نمایندگى به این اشخاص و اشتغال به دلالى از طرف آنان ممنوع است.

 

ماده ۶۵ . در صورتى که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگى مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم تکافوى دارایى مؤسسه مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواھند بود.

 

ماده ۶۶ . عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است:

١. مؤسسات بیمه

٢. نمایندگان بیمه

٣. دلالان رسمى بیمه

تبصره - ھر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید داراى کارت شناسایى از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمى یا نماینده بیمه که بیمه نامه وسیله او عرضه شدھ است باید در بیمه نامه ذکر شود.

 

ماده ۶٧ . مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمى بیمه مسئول جبران خساراتى مى باشند که در اجراى وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنھا یا کارکنانشان به دیگران وارد آید.

 

ماده ۶٨ . پروانه دلالى رسمى بیمه به وسیله بیمه مرکزى ایران صادر خواھد شد و آیین نامه دلالان رسمى بیمه به پیشنھاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواھد رسید.

 

ماده ۶٩ . ھر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته ھاى معینى که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواھد بود.

تبصره - ھر شخص حقیقى یا حقوقى که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگى بیمه براى ھر یک از رشته ھا قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومى محکوم خواھد شد.

 

ماده ٧٠ . بیمه ھاى زیر باید منحصراً به وسیله مؤسسات بیمه اى که بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:

الف) بیمه اموال منقول یا غیرمنقول موجود در ایران

ب) بیمه حمل و نقل کالاى وارداتى که قرارداد خرید آن در ایران منعقد مى شود یا اعتبار اسنادى آن در ایران باز شده است.

تبصره - تجھیزات نظامى مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانى نیروھاى مصلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجھیزات حمل و نقل کالاھاى مورد معامله را انحصاراً توسط بیمه ھاى کشور فروشنده بیمه مى نمایند، با پیشنھاد وزیر دفاع و پشتیبانى نیروھاى مسلح و تأیید بیمه مرکزى ایران و موافقت وزیر امور اقتصادى و دارایى از شمول بند ب این ماده مستثنى مى باشد.‌‌

ج) بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجى به استثناى بیمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ایران

د) بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران

 

ماده ٧١ . کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى نمایند باید ۵٠ درصد در رشته بیمه ھاى زندگى و ٢۵ درصد در سایر رشته ھا از معاملات بیمه اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى ایران بیمه اتکایى نمایند. بیمه مرکزى ایران مکلف است با توجه به ظرفیت قبولى ھر یک از مؤسسات بیمه اى که در ایران کار مى کنند تمام یا قسمتى از بیمه اتکایى مجدد سھمیه اتکایى اجبارى دریافتى را درصورت تساوى شرایط به آنھا واگذار نماید.

تبصره - آنچه مؤسسات بیمه به عنوان اتکایى قبول میکنند از شمول این ماده خارج است.

 

ماده ٧٢ . نحوه واگذارى بیمه اتکایى اجبارى و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن براى ھر رشته بیمه به وسیله شوراى عالى بیمه تعیین خواھد شد.

 

ماده ٧٣ . مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى کنند موظف خواھند بود معادل ٣٠ درصد از مازاد سھمیه بیمه اتکایى اجبارى از معاملات مستقیم خود را با ھمان شرایطى که در خارج بیمه اتکایى مى نمایند به بیمه مرکزى ایران واگذار کنند. درصورتى که بیمه مرکزى ایران به ھر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواھند بود در خارج از ایران بیمه اتکایى نمایند. انتقال ارز بابت این ٣٠ درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزى ایران خواھد بود.

 

ماده ٧۴ . مؤسسات بیمه اعم از ایرانى یا خارجى که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلى به ثبت رسیده اند و مشغول فعالیت ھاى بیمه اى مى باشند براى رشته ھایى که در آن فعالیت مى کنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواھند داشت ولى در ھر حال موظفند ظرف ھیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دھند در غیر این صورت پروانه آنھا لغو خواھد شد. شوراى عالى بیمه مى تواند با توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یک بار تمدید نماید.

 

ماده ٧۵ . مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند عضو سندیکاى بیمه گران ایران شناخته مى شوند. اساسنامه این سندیکا به وسیله بیمه مرکزى ایران با جلب نظر اعضاى سندیکا تدوین مى شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواھد رسید.

 

ماده ٧۶ . مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می نمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزى ایران که در حدود این قانون و آیین نامه ھاى اجرایى آن صادر مى شود خواھند بود.

 

ماده ٧٧ . کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

 

منبع:

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
احمد حیدری |   1396/03/19 17:34:41   |
0     0
کلیه مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه و حسا بھاى سود و زیان خود را طبق نمونه اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تھیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه اى از آن را براى بیمه مرکزى ایران ارسال دارند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی